TELERAU AC AMODAU DEFNYDDIO

Cyflwyniad

Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol rhyngoch chi, Defnyddiwr y Wefan hon (gan gynnwys unrhyw is-barthau, oni bai eu bod wedi'u heithrio'n benodol gan eu telerau ac amodau eu hunain), a Bwyd Da Mon, perchennog a gweithredwr y Wefan hon. Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus, gan eu bod yn effeithio ar eich hawliau cyfreithiol. Bernir bod eich cytundeb i gydymffurfio â'r telerau ac amodau hyn a bod yn rhwym iddo yn digwydd ar eich defnydd cyntaf o'r Wefan. Os nad ydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan yr amodau a thelerau hyn, dylech roi'r gorau i ddefnyddio'r Wefan ar unwaith. Yn yr amodau a thelerau hyn, mae Defnyddiwr neu Ddefnyddwyr yn golygu unrhyw drydydd parti sy'n cyrchu'r Wefan ac nad yw naill ai (i) yn cael ei gyflogi gan Bwyd Da Mon ac yn gweithredu yn ystod eu cyflogaeth neu (ii) wedi eu cyflogi fel ymgynghorydd neu fel arall yn darparu gwasanaethau i Bwyd Da Mon a chyrchu'r Wefan mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau o'r fath. Rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf i ddefnyddio'r Wefan hon. Trwy ddefnyddio'r Wefan a chytuno i'r telerau ac amodau hyn, rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu eich bod o leiaf 18 oed.

Eiddo deallusol a defnydd derbyniol

 1. Mae'r holl Gynnwys a gynhwysir ar y Wefan, oni bai ei fod yn cael ei uwchlwytho gan Ddefnyddwyr, yn eiddo i Bwyd Da Mon, ein cysylltiedigion neu drydydd partïon perthnasol eraill. Yn yr amodau a thelerau hyn, mae Cynnwys yn golygu unrhyw destun, graffeg, delweddau, sain, fideo, meddalwedd, crynhoadau data, cynllun tudalen, cod a meddalwedd sylfaenol ac unrhyw fath arall o wybodaeth y gellir ei storio mewn cyfrifiadur sy'n ymddangos ar neu'n ffurfio rhan o'r Wefan hon, gan gynnwys unrhyw gynnwys o'r fath a uwchlwythwyd gan Ddefnyddwyr. Trwy barhau i ddefnyddio'r Wefan rydych yn cydnabod bod Cynnwys o'r fath wedi'i warchod gan hawlfraint, nodau masnach, hawliau cronfa ddata a hawliau eiddo deallusol eraill. Ni ddehonglir unrhyw beth ar y wefan hon fel un sy'n rhoi, trwy oblygiad, estopel, neu fel arall, unrhyw drwydded neu hawl i ddefnyddio unrhyw nod masnach, logo neu nod gwasanaeth a arddangosir ar y safle heb ganiatâd ysgrifenedig y perchennog ymlaen llaw.
 2. Gallwch, at eich defnydd personol, anfasnachol eich hun yn unig, wneud y canlynol: a. adfer, arddangos a gweld y Cynnwys ar sgrin cyfrifiadur
 3. Rhaid i chi beidio ag atgynhyrchu, addasu, copïo, dosbarthu na defnyddio unrhyw Gynnwys at ddibenion masnachol heb ganiatâd ysgrifenedig Bwyd Da Mon.

Defnydd gwaharddedig

 1. Ni chewch ddefnyddio'r Wefan at unrhyw un o'r dibenion a ganlyn: a. mewn unrhyw ffordd sy'n achosi, neu a allai achosi, niwed i'r Wefan neu'n ymyrryd â defnydd neu fwynhad unrhyw berson arall o'r Wefan; b. mewn unrhyw ffordd sy'n niweidiol, yn anghyfreithlon, yn ymosodol, aflonyddu, bygwth neu annymunol fel arall neu yn torri unrhyw gyfraith, rheoliad, gorchymyn llywodraethol cymwys; c. gwneud, trosglwyddo neu storio copïau electronig o'r Cynnwys a ddiogelir gan hawlfraint heb ganiatâd y perchennog.

Cofrestru

 1. Rhaid i chi sicrhau bod y manylion a ddarperir gennych chi wrth gofrestru neu ar unrhyw adeg yn gywir ac yn gyflawn.
 2. Rhaid i chi ein hysbysu ar unwaith o unrhyw newidiadau i'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu wrth gofrestru trwy ddiweddaru'ch manylion personol i sicrhau y gallwn gyfathrebu â chi'n effeithiol.
 3. Efallai y byddwn yn atal neu'n canslo'ch cofrestriad ar unwaith at unrhyw ddibenion rhesymol neu os ydych chi'n torri'r telerau ac amodau hyn.
 4. Gallwch ganslo'ch cofrestriad ar unrhyw adeg trwy ein hysbysu yn ysgrifenedig i'r cyfeiriad ar ddiwedd yr amodau a thelerau hyn. Os gwnewch hynny, rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r Wefan ar unwaith. Nid yw canslo neu atal eich cofrestriad yn effeithio ar unrhyw hawliau statudol.

Cyfrinair a diogelwch

 1. Pan fyddwch chi'n cofrestru ar y Wefan hon, gofynnir i chi greu cyfrinair, y dylech ei gadw'n gyfrinachol a pheidio â'i ddatgelu na'i rannu ag unrhyw un.
 2. Os oes gennym reswm i gredu bod unrhyw gamddefnydd o'r Wefan neu dorri diogelwch yn debygol o ddigwydd, efallai y byddwn yn gofyn i chi newid eich cyfrinair neu atal eich cyfrif.

Polisi Preifatrwydd

 1. Mae defnyddio'r Wefan hefyd yn cael ei lywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd, sydd wedi'i ymgorffori yn y telerau ac amodau hyn gan y cyfeiriad hwn. I weld y Polisi Preifatrwydd, cliciwch ar y canlynol: bwyd-da-mon.org.uk/privacy.

Argaeledd y Wefan ac ymwadiadau

 1. Mae unrhyw gyfleusterau, offer, gwasanaethau neu wybodaeth ar-lein y mae Bwyd Da Mon ar gael trwy'r Wefan (y Gwasanaeth) yn cael eu darparu "fel y mae" ac ar sail "fel sydd ar gael". Nid ydym yn rhoi unrhyw warant y bydd y Gwasanaeth yn rhydd o ddiffygion. I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn darparu unrhyw warantau (datganedig neu ymhlyg) o ffitrwydd at bwrpas penodol, cywirdeb gwybodaeth, cydnawsedd ac ansawdd boddhaol. Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar Bwyd Da Mon i ddiweddaru gwybodaeth ar y Wefan.
 2. Er bod Bwyd Da Mon yn gwneud ymdrechion rhesymol i sicrhau bod y Wefan yn ddiogel ac yn rhydd o wallau, firysau a meddalwedd faleisus arall, nid ydym yn rhoi unrhyw warant na gwarant yn hynny o beth ac mae pob Defnyddiwr yn cymryd cyfrifoldeb am eu diogelwch eu hunain, eu manylion personol. a'u cyfrifiaduron.
 3. Nid yw Bwyd Da Mon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw darfu neu ddiffyg argaeledd y Wefan.
 4. Mae Bwyd Da Mon yn cadw'r hawl i newid, atal neu derfynu unrhyw ran (neu'r cyfan) o'r Wefan gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw gynhyrchion a / neu wasanaethau sydd ar gael. Bydd yr amodau a thelerau hyn yn parhau i fod yn berthnasol i unrhyw fersiwn wedi'i haddasu o'r Wefan oni nodir yn benodol fel arall.

Cyfyngiad atebolrwydd

 1. Ni fydd unrhyw beth yn yr amodau a thelerau hyn: (a) yn cyfyngu neu'n eithrio ein hatebolrwydd ni am eich marwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o'n hesgeulustod ni neu'ch esgeulustod chi, fel sy'n berthnasol; (b) cyfyngu neu eithrio ein hatebolrwydd ni neu eich atebolrwydd am dwyll neu gamliwio twyllodrus; neu (c) cyfyngu neu eithrio unrhyw un o'n rhwymedigaethau chi neu'ch rhwymedigaethau mewn unrhyw ffordd na chaniateir o dan y gyfraith berthnasol.
 2. I'r graddau y darperir y Wefan a'r Cynnwys yn rhad ac am ddim, ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath.
 3. Ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas ag unrhyw golledion sy'n codi o ddigwyddiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol.
 4. I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid yw Bwyd Da Mon yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw un o'r canlynol: a. unrhyw golledion busnes, megis colli elw, incwm, refeniw, arbedion a ragwelir, busnes, contractau, ewyllys da neu gyfleoedd masnachol; b. colli neu lygru unrhyw ddata, cronfa ddata neu feddalwedd; c. unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Cyffredinol

 1. Ni chewch drosglwyddo unrhyw un o'ch hawliau o dan yr amodau a thelerau hyn i unrhyw berson arall. Efallai y byddwn yn trosglwyddo ein hawliau o dan yr amodau a thelerau hyn lle credwn yn rhesymol na fydd eich hawliau yn cael eu heffeithio.
 2. Gall y telerau ac amodau hyn gael eu hamrywio gennym o bryd i'w gilydd. Bydd telerau diwygiedig o'r fath yn berthnasol i'r Wefan o'r dyddiad cyhoeddi. Dylai defnyddwyr wirio'r telerau ac amodau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r fersiwn gyfredol ar y pryd.
 3. Mae'r telerau ac amodau hyn ynghyd â'r Polisi Preifatrwydd yn cynnwys y cytundeb cyfan rhwng y partïon sy'n ymwneud â'i destun ac yn disodli'r holl drafodaethau, trefniadau neu gytundebau blaenorol a allai fod wedi digwydd mewn perthynas â'r telerau ac amodau.
 4. Ni fydd Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 yn gymwys i'r telerau ac amodau hyn ac ni fydd gan unrhyw drydydd parti unrhyw hawl i orfodi neu ddibynnu ar unrhyw ddarpariaeth yn y telerau ac amodau hyn.
 5. Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn canfod bod unrhyw un o ddarpariaethau'r telerau ac amodau hyn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy, bernir bod y ddarpariaeth neu'r rhan-ddarpariaeth honno, i'r graddau sy'n ofynnol, yn cael ei dileu, i'r graddau sy'n ofynnol, ac ni fydd dilysrwydd a gorfodadwyedd darpariaethau eraill yr amodau a thelerau hyn yn cael eu heffeithio.
 6. Oni chytunir yn wahanol, ni fydd unrhyw oedi, gweithredu na hepgor gan barti wrth arfer unrhyw hawl neu rwymedi yn cael ei ystyried yn ildiad o'r hawl neu'r rhwymedi hwnnw, neu unrhyw hawl neu rwymedi arall.
 7. Bydd y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr a bydd pob anghydfod sy'n codi o dan y Cytundeb (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghontractiol) yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr a Chymru.

Manylion Bwyd Da Mon

 1. Mae Bwyd Da Mon yn gwmni sydd wedi'i ymgorffori â rhif cofrestredig 12859987 a'i gyfeiriad cofrestredig yw 34 Church St, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7DU ac mae'n gweithredu'r Wefan www.bwyd-da-mon.org.uk. Gallwch gysylltu â Bwyd Da Mon trwy e-bost ar info@bwyd-da-mon.org.uk.
© 2020 - 2022 BwydDaMon